Breaking Shots - Lambert Rinkens

27 February 2018 

Interview. Lambert Rinkens of Breaking Shots interviews Sarah ahead of her concert at Theater Landgraaf, Netherlands. “Sarah McQuaid, een artieste met diepgang.” (Sarah McQuaid, an artist with depth.)

http://www.breakingshots.eu/CULTUUR/

Sarah McQuaid Treed Op In Het Landgraaf Theater, Zaterdag 10 Maart
(English translation appears below Nederlands original.)

Sarah McQuaid staat bekend om haar stem. Chocolade met honing, gedrenkt in wijn. Maar Sarah McQuaid biedt en is veel meer. Geboren in Madrid, Spaanse vader en Amerikaanse moeder. Opgegroeid in Windy City Chicago, een filosofie studie in Frankrijk. In 1994 verkast naar Ierland en nu woont ze in het landelijke Britse Cornwall. Het Landgraaf zal hard moeten zoeken om een meer internationale artiest op de planken te krijgen.

Leuke informatie, maar daar gaat het eigenlijk niet om. Bij Sarah McQuaid zit het veel dieper. Haar nummers schrijft ze zelf. En aanleiding om ergens over te schrijven vindt zij in de meest alledaagse dingen. Maar daar blijft het niet bij. Alledaagse zaken worden zacht en gevoelig omgetoverd naar diepgaande nummers. Enkele vragen aan Sarah McQuaid.

Sarah, eerst en vooral bedankt voor dit interview. Je schrijft je nummers zelf en dat is een manier om je verhaal te vertellen. Het lijkt er op dat je kleine dingen in het leven oppikt ...maar er keer op keer dan zo diep in opgaat. Het lijkt een zoektocht, een zoektocht naar antwoorden op het leven?
“Ik heb filosofie gestudeerd en ik denk dat het er dan gewoon in zit. Het gaat dan van nature om diep over de vragen van het leven na te denken. Waarom zijn we hier, wat gebeurt er als we sterven ... het is een constante zoektocht naar betekenis en doel. Ik ben altijd alert om de metaforische verbanden te zien in dingen om mij heen. De meeste van mijn nummers vinden hun aanvang met een sterk beeld dat eigenlijk een diepere zin in betekenis heeft. Bijvoorbeeld het titelnummer van mijn nieuwe album begint met iets wat ik mezelf hoorde zeggen tegen mijn zoon toen deze een gat in de tuin aan het graven was. Toen ik het uitgesproken had drong het tot mij door en begon ik na te denken over de andere betekenissen die het allemaal hebben kon!”

Je wisselt door de muzikale geschiedenis heen alsof het een reis is. En zelf reis ook behoorlijk veel, leeft in verschillende landen. Opnames in Ierland, in de VS, op tournee zijn. Heb je dat nodig als boost?
“Ja, het is altijd leuk om weer thuis te komen na een tour. Ik hou van de plaats waar ik woon. Ik ben daar gelukkig en wil ook niet weer verhuizen, maar het voelt goed om na een tijdje toch weer op tour te gaan. Ik hou van het touren. Ik heb er zo veel leuke mensen ontmoet en zo veel mooie plaatsen gezien. Ik voel het als voorrecht om dit te kunnen doen.”

Je werkt met een producer, bij je laatste cd met Michael Chapman. Hoe veel wil je dan toegeven? Of voelt het niet als toegeven als hij zegt dat het anders moet? Het is jouw creativiteit, dus veranderingen kunnen als kwetsend ervaren worden?
“Michael was eigenlijk een stuk milder dan de andere producenten waar ik in het verleden mee gewerkt heb. Mijn neef Adam Pierce, die mijn vierde album geproduceerd heeft, Walking into White, hield zich echt niet in. Hij zei: ‘Waarom zit die vers erin? Er zit niets nieuws in, je hebt dat al gezegd. Dump het!’ En hij had gelijk. De reden dat ik met producers werk is dat zij zaken zien die ik niet meer zie. Ik zit te kort en diep in de nummers, dan zie je niet meer wat eigenlijk anders moet. En zoals Michael het in de documentaire ook zegt, een goede producer pusht je, hij maakt je beter dan je zelf denkt te kunnen. Michael zei het als volgt: ‘Het is mijn werk om meer uit Sarah te halen dan dat ze zelf weet over zichzelf.’ En dat heb ik ook zeker gedaan!”

Je zegt in de documentaire dat het thema van je laatste cd de ‘dood’ is. Is het eigenlijk niet veel eerder het tegenovergestelde? Het afbreken is de start van het nieuwe opbouwen, of niet?
“Oh ja, dat is absoluut waar. Nummers als ‘New Beginnings’ en ‘Cot Valley’ wijzen daar ook op. Ook in ‘Break Me Down’ zeg ik: ‘Ik wil de zoetste bloemen over mijn graf .... breek me af tot ik niet meer ben, breek me af tot ik een ben met de aarde, zorg voor betere groei in de tijd die komt.’ Dus ja, zoals gezegd, het gaat zeker ook over de positieve kant!!”

Sarah McQuaid, een artieste met diepgang. Een absolute aanrader in Theater Landgraaf, op zaterdag 10 maart. Aanvang; 20.30uur.

Sarah McQuaid Performing At The Theater Landgraaf On Saturday March 10
Sarah McQuaid is well known for her chocolate, honeyed voice drenched in sweet wine. But Sarah McQuaid offers and is far more.

Born in Madrid, having a Spanish father, an American mother. Being raised in the Windy City of Chicago, studying philosophy in France. Moving to Ireland in 1994 and now living in the rural British Cornwall. Theater Landgraaf will have to dig deep to find a more international artist for its stage.

All of that is nice information, but actually it’s not what this is about. In the case of Sarah McQuaid, it is going beyond, things go deeper. Being a songwriter as well, finding a theme to write about often seems to be a matter of writing about daily matters. At least that’s what it seems to be. Once more, however, things go beyond the surface. Daily routine is turned into profound issues, being transformed soft and gently.

Sarah, first of all thanks for granting this interview. Writing the songs yourself, it is about storytelling.It seems like you pick up little things in life ... but it ends up in digging deep somehow. It seems like a search, a constant search for answers on life?
“I did my BA degree in philosophy, and I guess it comes naturally to me to think deeply about the big questions of life – why are we here, what happens when we die … it’s a constant search for meaning and significance, and I’m always alert to the metaphorical implications of the things I see around me. Most of my songs start with a powerful image that suggests another layer of meaning – for example, the title track of my new album started with something I heard myself saying to my son when he was digging a big hole in the back garden, and as soon as I’d said it I started thinking about all the other things and situations that phrase could apply to!”

Switching through the musical history is traveling. Being on the move so much, living in different countries, recording in Ireland, the US, being on tour, do you need it as a kind of boost?
“Yeah, it’s always nice to come home from a tour – I love where I live, I’m very happy here and I have no desire to move house again – but after being at home for a while it always feels good to be getting back out on the road. I love touring – I’ve met so many wonderful people and seen so many amazing places along the way. I feel very lucky to be able to do it.”

Working with a producer. in this case Michael Chapman, how much do you want to give in ... or doesn’t it feel like giving in if he suggests a change? It is your creativity, so changes could feel painful sometimes?
“Michael was actually much kinder than the other producers I’ve worked with in the past – my cousin Adam Pierce who produced my fourth album, Walking Into White, definitely didn't pull his punches – he’d say ‘Why is that verse in there? You’re not saying anything new in that verse that you haven’t already said. Ditch it!’ And he’d be right. The reason I choose to work with producers is that they can always see things that you can’t, because you’re too close to the songs to see the weak points that need fixing. Also, as Michael pointed out in the documentary about the album, a good producer pushes you to be better than you think you can be – what Michael actually said was ‘it’s my job to get more out of Sarah than she thinks she’s got in the tank.’ And I think he definitely did!”

You stated in the documentary that the album’s theme is death. Isn’t it far more the opposite? Break down is a way to start building, isn’t it?
“Oh yes, that’s absolutely true, and songs like ‘New Beginnings’ and ‘Cot Valley’ are pointing the way. Also in ‘Break Me Down’ I say ‘I want the sweetest flowers going over my grave … Break me down till I am nothing, break me down till I am one with the good earth bringing better growth in time to come‘ – so yes, as you say, it’s very much about that positive side as well!”

Sarah McQuaid, an artist with depth. Absolutely worth while spending your time in Theater Landgraaf on Saturday March 10. Starting at 20.30h.